Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Tarnowska Akademia Piłkarska powstał w dniu 25 kwietnia 2012 roku. Nasi pierwsi wychowankowie zaczynali dorastać do wieku, kiedy w sposób sformalizowany mogli zacząć uczestniczyć w regularnych rozgrywkach piłkarskich pod egidą Polskiego Związku Piłki Nożnej. Powołanie Stowarzyszenia dało także szansę powiększającej się z miesiąca na miesiąc społeczności na ubieganie się o środki zewnętrzne i odciążenie w ten sposób Rodziców pokrywających w całości koszty związane z piłkarską pasją swoich pociech. Członkiem Stowarzyszenia musi zostać każdy Rodzic dziecka trenującego i grającego w drużynach piłkarskich Stowarzyszenia. Aby wejść w skład członków Stowarzyszenia należy pobrać wniosek /Deklarację członkowską w zakładce do pobrania/,opłacić wpisowe w wysokości 10,00 zł oraz opłacić roczne składki członkowskie /jednorazowo za cały rok/ w wysokości 24,00 zł .

Zarząd MIĘDZYSZKOLNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Tarnowska Akademia Piłkarska

Prezes Zarządu – Kwarciński Krzysztof,  tel. 605 033 581, e-mai:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wiceprezes  Zarządu ds. sportowych – Bogusław Kwiek 
Wiceprezes Zarządu – Aldona Dara 
Sekretarz – Rafał Ponikiewski
Skarbnik – Agnieszka Kumorek
Członek Zarządu – Dominik Latocha 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1.    Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu.
2.    Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3.    Uchwalanie na wniosek Komisji rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu.
4.    Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5.    Ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich.
6.    Uchwalanie zmian statutu.
7.    Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków.
8.    Podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania stowarzyszenia oraz przeznaczenia majątku likwidowanego stowarzyszenia.
9.    Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, a niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
1.    Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2.    Wykonywanie uchwał walnego Zebrania Klubu.
3.    Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.
4.    Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.
5.    Przyjmowanie i skreślanie członków.
6.    Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.    Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu i do jej czynności należy:
1.    Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu.
2.    Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia.
3.    Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4.    Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu.
5.    Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

Formularz członkowski w zakładce do pobrania: images/do_pobrania/DeklaracjaMUKSTAP.pdf

Nr konta MUKS TAP:
75203000451110000002918940

 

Nasi Sponsorzy i Partnerzy

 

Patronat medialny

 

Nasz adres

Tarnowska Akademia Piłkarska

ul. Chemiczna 2
33-101 Tarnów
tel. +48 605 033 581

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jesteśmy w społeczności